Wij spreken de hoop uit, dat deze hedendaagse vertaalversie velen moge bereiken, tot overdenken en gedenken moge inspireren.

Voorbeeldpagina's uit De Levende Koran

Voorwoord van de uitgever bij de tweede editie

Dit is de tweede, herziene druk van de Levende Koran. De eerste druk, met een oplage van 20.000 exemplaren, was binnen enkele maanden nagenoeg uitverkocht. Deze tweede uitgave is in evenwichtiger omstandigheden tot stand gekomen: syntactisch, linguïstisch-stilistisch en theologisch gezien hebben we de gehele Koran op comparatief-kritische wijze een aantal malen scherp doorgenomen. Die benadering leverde vele tekstgedeelten op ter discussie, waarbij we toch het gevoel hadden dichter en dichter bij de originele Arabische tekst te geraken. En uiteraard is een aantal kritieken van scherpe lezers zeer serieus genomen en waar mogelijk verwerkt in deze tweede editie.

Hartelijk dank aan deze kritische lezers, in het bijzonder aan Pieter Coppens. Voor commentaren en kritische kanttekeningen houden we ons in alle bescheidenheid aanbevolen. Eveneens willen wij Hikmet Gürcüoğlu en Hayati Uzun hartelijk danken voor hun financiële ondersteuning, welke deze tweede druk mede mogelijk heeft gemaakt. Er zijn veranderingen, wijzigingen, nuanceringen, aanpassingen en identieke variaties aangebracht, teneinde een Nederlandstalige vertaalversie op een academisch niveau te verkrijgen. Een opvallende hoedanigheid van deze vertaalversie is dat, parallel aan de tekst, commentaren, verklaringen, voorbeelden, anekdotes en verwijzingen zijn opgenomen, veelal beknopt en IV De Levende Koran illustratief, ten gevolge waarvan het lezen van de soera’s vanuit een caleidoscopisch kader, vanuit diverse perspectieven, opvattingen en soms vanuit onverwachte associaties kan plaatsvinden.

Wij spreken de hoop uit, dat deze moderne vertaalversie velen, zeer velen moge bereiken, tot overdenken en gedenken moge inspireren. Moge Allah hen begunstigen, zegenen en beschermen.

Amīn

Stichting Lezen Leven Rotterdam, juni 2019

Voorwoord van de vertalers bij de eerste editie

De vertaling van de Koran in de Nederlandse taal is een project waaraan is gewerkt door een werkgroep op initiatief van twee docenten van de Islamitische Universiteit Rotterdam, Associate Prof. Dr. Özcan Hıdır en Drs. Fatih Okumuş, in de periode 2006-2013. Bij deze vertaling hadden wij de intentie om een toegankelijke, vooral leesbare, historische context biedende en in een zo modern, welluidend Nederlands gestelde vertaalversie van de Koran na te streven.

Wij hebben deze vertaalversie “De Levende Koran” genoemd, om aan zowel moslims als niet-moslims in het Nederlandse taalgebied te laten zien dat de Koran een springlevende actuele boodschap verkondigt. Bij deze willen wij een aantal mensen bedanken, dat op uiteenlopende manieren een bijdrage heeft geleverd in deze Nederlandstalige Koranvertaling.

In de eerste plaats betuigen wij onze dank aan Ramazan Güngören, die het initiatief tot dit project heeft genomen en als motor heeft gefungeerd die deze vertaling constant in beweging heeft gehouden. Ook de andere leden van de Stichting Lezen Leven, Arif Akdemir, İlhan Döne en Ergün Madak, bedanken wij voor hun betrokkenheid.

In de tweede plaats gaat een woord van dank uit naar Kees Mousa Hoek, die zich met hart en ziel aan dit project heeft gewijd, en heeft getracht een in linguïstisch opzicht zo volwaardige en leesbare weergave in de Nederlandse taal te bewerkstelligen. Wij bedanken ook Pieter Coppens, die de vertaling enkele malen kritisch heeft gelezen en heeft vergeleken met de Arabische tekst van de Koran. Wij bedanken eveneens Yavuz İlhan, Tülay Darıcı en Nurcan Davarcı, die vanaf 2006 betrokken zijn geweest bij het proces van deze vertaling.De Levende Koran VI Ten slotte zijn we veel dank verschuldigd aan Suat Erdemsoy, Kâmile Altıok-Kurt, Assia Moutahhir, Yasemin Gümüş en Naziha Souafi, die min of meer bijdragen hebben geleverd. En natuurlijk onze dank aan de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam, Dr. Ahmed Akgündüz, die in zijn functie een verbindende en stimulerende persoon is geweest bij de publicatie van deze vertaling, in het bijzonder ten aanzien van de voorgestelde joint-publishing ervan.

Als laatste willen wij graag onze echtgenotes bedanken, Fatma Okumuş en Serpil Hıdır en eveneens de vrouw van Ramazan Güngören, Emine Güngören en Nuray İlhan, de vrouw van Yavuz İlhan, die tijdens het werken als team voor een goede werksfeer hebben gezorgd. Bij de vertaling hebben wij ons best gedaan om een goede, heldere, leesbare en toegankelijke vertaling te maken. Wij zijn ontvankelijk voor alle vormen van constructieve kritiek en bijdragen en zullen daarvan zeker gebruik maken in verdere uitgaven van deze vertaling. Moge Allah alle mensen die deze vertaling onder ogen krijgen begunstigen, zegenen en beschermen.

Amīn.

Rotterdam, 30.09.2013

Associate Prof. Dr. Özcan Hıdır – Drs. Fatih Okumuş

Lezen Leven Audio

Al-Fatiha
  • Al-Fatiha
  • Bakarah 1-62
  • Tabbat
  • Al-Ikhlas
  • Al-Falaq